Kontaktujte nás: 469 775 775 obchod@coprosys.cz

Testování aktivních hromosvodů

NABÍZÍME NOVOU SLUŽBU


Co je to aktivní ochrana před bleskem?

 • Systémy aktivní ochrany před bleskem, známé také jako „aktivní hromosvody“, jsou pokročilé systémy určené k ochraně staveb před údery blesku.
 • Na rozdíl od tradičních hromosvodů, které pasivně odvádějí údery blesku do země, aktivní systémy ochrany před bleskem aktivně odvádějí elektrický náboj, aby zabránily poškození konstrukce.

Podrobněji řečeno:
Princip klasického hromosvodu

Při bouřce (nebo obdobných atmosférických podmínkách) se vzrůstající intenzitou elektrického pole mezi zemí a mrakem a za narůstajícího rozdílu potenciálů je základním úkolem klasického hromosvodu spolehlivé svedení přímého úderu blesku do země tak, aby se zamezily nebezpečné přeskoky na vodivé části v objektu. Jímací systém a svody vyrovnávají potenciál všech vodivých stavebních částí a technologických zařízení objektu jejich připojením na společnou uzemňovací soustavu.

Princip aktivního hromosvodu

Aktivní hromosvod funguje na principu nabíjení kondenzátoru a násobiče napětí. Pomocí napájecího zařízení vysílá do okolí vysokonapěťový signál s určitou frekvencí, amplitudou a s opačnou polaritou, než je polarita mraku. Tím „nabízí“ vzestupnou cestu k sestupné dráze úderu blesku (tzv. včasné vyvolání vstřícného výboje, ESE – Early Streamer Emission).

Aktivní hromosvod získává energii pro vytvoření vysokonapěťových signálů z elektromagnetického pole, které se při bouřkách vytváří automaticky (mezi 10 a 20 kV/m).

Proč je nutné testování aktivního hromosvodu?

 • Pravidelné testování systémů aktivní ochrany před bleskem zajišťuje jejich účinnost při zmírňování úderů blesku.
 • V průběhu času mohou faktory prostředí a opotřebení ohrozit funkčnost systémů ochrany před bleskem, a proto je testování nezbytné pro identifikaci případných problémů.
 • Dodržování bezpečnostních předpisů a požadavků pojišťoven často vyžaduje pravidelné testování systémů ochrany před bleskem.

Jak se testování provádí?

 • K měření odporu, impedance a celkového výkonu systému se používá specializované testovací zařízení – my nabízíme testování pomocí Tester NIMBUS CIRPROTEC
 • Veškeré anomálie nebo nedostatky zjištěné během testování jsou zdokumentovány a jsou poskytnuta doporučení pro opravy nebo modernizaci, aby se zajistilo optimální fungování systému.

Kdo potřebuje služby testování aktivní ochrany před bleskem?

 • Majitelé nemovitostí, správci objektů a podniky, které mají ve svých prostorách nainstalované systémy aktivní ochrany před bleskem.
 • Průmyslová odvětví a organizace působící v oblastech náchylných k bouřkám, úderům blesku nebo s kritickou infrastrukturou, která potřebuje ochranu před škodami způsobenými bleskem.
 • Pracovníci odpovědní za dodržování předpisů, bezpečnostní inspektoři a poskytovatelé pojištění mohou rovněž vyžadovat doklad o pravidelném testování, aby ověřili bezpečnost a spolehlivost systémů ochrany před bleskem.

Proč si vybrat Coprosys pro testování aktivní ochrany před bleskem?

 • Zkušení a certifikovaní technici s odbornými znalostmi v oblasti testování a údržby systémů aktivní ochrany před bleskem.
 • Nejmodernější testovací zařízení a techniky, které zajišťují přesné vyhodnocení a spolehlivé výsledky.
 • Dlouholeté zkušenosti s výškovými pracemi.

Objednejte testování Vašeho hromosvodu již dnes! Bezpečnost nepočká!

Náš obchodník se s Vámi obratem spojí s nabídkou ceny a datem uskutečnění.

Těšíme se na Vás