Kontaktujte nás: 469 775 775 obchod@coprosys.cz

Zásady zpracování osobních údajů

Jak přistupujeme k Vašim osobním údajům

Tyto Zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) pro zákazníky a uživatele služeb společností sdružených v Coprosys holding *) (dále jen „Coprosys“) a ostatní subjekty, poskytují informace o zpracování osobních údajů v Coprosys.

Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů zákazníků a uživatelů služeb a sítí elektronických komunikací poskytovaných podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a kontaktních osob či zástupců zákazníků, kteří jsou právnickými osobami, při poskytování všech ostatních služeb (hostingové služby, správa datových sítí, správa kamerových systémů a další služby Coprosys), a zájemců o služby a produkty Coprosys.

V těchto Zásadách poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a informujeme Vás o Vašich právech v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, jak je můžete uplatňovat, a co jsme učinili pro to, abychom Vám pomohli je uplatňovat.

Správcem Vašich osobních údajů je konkrétní společnost sdružená v Coprosys a zapsaná v obchodním rejstříku s informacemi na www.coprosys.cz

Osobní údaj je definován jako veškerá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Jde tedy o údaj, který je spojený s konkrétním člověkem a který sám o sobě (např. rodné číslo, ale pouze pokud máte např. přístup do registru obyvatel) nebo v kombinaci s jinými údaji, může vést k identifikaci určité osoby. S údaji, které nenaplňují definici osobního údaje, ale mají zvláštní režim, jako je např. rodné číslo, nakládáme vždy tak, aby byla zajištěna bezpečnost takového údaje.

Osobním údajem nejsou údaje, které nelze vztáhnout ke konkrétnímu člověku a dále anonymní či agregované údaje, tedy údaje, které od počátku nebo na základě provedení zpracování nelze spojit s konkrétním člověkem.

Údaje získáváme od vás, v rámci poskytovaných služeb (provozní, lokalizační údaje, údaje z koncového zařízení, cookies a podobné technologie) nebo je můžeme získat od třetí osoby.

V souvislosti s poskytováním služeb může ze strany společnosti Coprosys dojít ke zpracování zejména následujících kategorií osobních údajů:

Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje

 1. akademický titul
 2. jméno a příjmení
 3. název obchodní firmy
 4. rodné číslo, nebo datum narození
 5. IČO, DIČ
 6. adresa trvalého pobytu
 7. adresa sídla nebo místa podnikání
 8. fakturační adresa
 9. adresa zaměstnavatele
 10. identifikační údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí
 11. pracovní pozice
 12. identifikační údaje plátce vyúčtování
 13. bankovní spojení
 14. podpis
 15. jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, telefon, email, adresa zaměstnavatele.

Kontaktní údaje

 1. kontaktní telefonní číslo
 2. kontaktní email

Údaje o odebíraných službách, využívání služeb, zakoupeném zboží a platební morálce

 1. druh a specifikace poskytované služby nebo zboží
 2. objem poskytnutých služeb a jejich cena
 3. informace o platební morálce
 4. kreditní rating

Provozní a lokalizační údaje

Provozní a lokalizační údaje jsou údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zpráv sítěmi elektronických komunikací, pro jejich účtování (o telefonických hovorech, datových přenosech, přenesených zprávách a dalších službách poskytnutých ze strany Coprosys), řešení případných sporů plynoucích z poskytování služby a plnění zákonných povinností Coprosys. Jednat se může zejména o tyto údaje:

 1. volající číslo
 2. volané číslo
 3. adresa datového spojení (např. IP adresa nebo URL adresa)
 4. datum a čas uskutečnění spojení
 5. hardware adresa koncového zařízení
 6. počet poskytnutých jednotek
 7. doba trvání spojení
 8. číslo, název a umístění koncového bodu sítě
 9. typ přístupu k síti

Zpracovávání na základě plnění smlouvy, plnění povinností stanovených právními předpisy a na základě oprávněného zájmu Coprosys

Služby Coprosys není možné zákazníkům a uživatelům poskytovat bez zpracování osobních údajů k účelům Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely Coprosys nepotřebuje souhlas, jelikož jsou zpracovávány na základě plnění smlouvy zákazníkem, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů a na základě oprávněného zájmu Coprosys spočívajícím v poskytování služeb a ochraně majetku, případně oprávněného zájmu zákazníka na poskytování kvalitních služeb. K jednotlivým účelům je uvedený relevantní právní základ.

Zpracovávání údajů zákazníků služeb Coprosys se souhlasem pro marketingové a obchodní účely

U zákazníka Coprosys a ostatní osoby s jejich souhlasem zpracováváme osobní údaje pro marketingové a obchodními účely. Rozsah zpracovávaných údajů je uveden přímo v textu souhlasu, který zákazník uděluje.

Se souhlasem pro marketingové a obchodní účely společnost Coprosys zpracovává osobní údaje primárně pro vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb společnosti Coprosys nebo třetích stran a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to telefonicky, písemně a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů nebo čísel služby. Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek Coprosys, jsou společně s těmito kontakty zpracovány i údaje z cookies, které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen, a to jen v případě, že má subjekt cookies ve webovém prohlížeči povoleny.

Poskytnutí souhlasu k marketingovým a obchodním účelům je dobrovolné a zákazník, kontaktní osoba či uživatel jej může kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb nebo do doby, dokud jej subjekt údajů neodvolá.

Subjekt údajů má podle čl. 21 nařízení právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, které Coprosys zpracovává z důvodu oprávněného zájmu. Neprokáže-li se, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, Coprosys ukončí zpracování dotčených osobních údajů na základě námitky bez zbytečného odkladu. Případné spory řeší Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Průběžně můžeme Zásady upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad se stanou účinnými po zveřejnění aktualizovaných Zásad na internetových stránkách společnosti: https://www.coprosys.cz/ochrana-osobnich-udaju/

*) Seznam společností sdružených v Coprosys holding (dále „Coprosys“)

COPROSYS a.s., Na Kopci 239, 53705 Chrudim IV, IČ 45534152, osvědčení ČTU č.393
Coprosys – LVI, s.r.o., Hanychovská 169/43, 460 10 Liberec 10, IČ 27304230, osvědčení ČTU č.2129
COPROSYS Ústí spol. s r.o., Žižkova 589/25, 40004 Trmice, IČ 25032623, osvědčení ČTU č.1178
Coprosys Netron, s.r.o., Ostravská 562/22, 73701 Český Těšín, IČ 25864980, osvědčení ČTU č.1301
Coprosys Polabský NET s.r.o., Politických vězňů 64, 280 02 Kolín III, IČ 27591492, osvědčení ČTU č.1384
Coprosys – LEONET s.r.o., nám. T.G.Masaryka 198, 58301 Chotěboř, IČ 27525678, osvědčení ČTU č.2143
Coprosys Data s.r.o., Na Kopci 239, 53705 Chrudim IV, IČ 28812549, osvědčení ČTU č.3039
GOLDA IT Czech, spol. s r.o., Kloknerova 2249/9, 14800 Praha 11, IČ 26022621, osvědčení ČTU č.3851
SECOMSYS s.r.o., Žižkova 589/250, 40004 Trmice, IČ 27274519, osvědčení ČTU č.545
S T A R – nova, spol. s r.o., Chodovská 236, 36225 Nová Role, IČ 18227007, osvědčení ČTU č.3740
DomaNet s.r.o., Ostravská 562/22., 73701 Český Těšín, IČ 26797828, osvědčení č.3480
DomaTV s.r.o., náměstí T.G.Masaryka 198, 58301, Chotěboř, IČ 04516082
ALFA TELECOM s.r.o., Kloknerova 2249/9, 14800 Praha 4, IČ 27228878, osvědčení č.103
COPROSYS Holding a.s., Kloknerova 2249/9, 14800 Praha 4, IČ 29026890